οργανόγραμμα

Για μεγάλη εμπορική επιχείρηση προτείναμε αλλαγές στο οργανόγραμμα και τις περιγραφές θέσεων των στελεχών. Στήσαμε σύστημα αξιολόγησης και ανταμοιβής των στελεχών και υπαλλήλων.

Η Aquamerit αναλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους, βελτίωση οργανογράμματος, στήσιμο κοστολόγησης, προκοστολόγησης και διοικητικών αναφορών (reporting), με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και κερδοφορίας επιχειρήσεων.

Σελίδες