Οργάνωση - Εποπτεία οικονομικών υπηρεσιών

Σε νεο-ιδρυμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κληθήκαμε να συμβάλλουμε στην οργάνωση και στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών. Αναλάβαμε εργασίες όπως: πρόσληψη και εκπαίδευση λογιστού, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ERP, δημιουργία μηνιαίου πακέτου reporting, δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων (cash flow projections – cash management), κλπ.

Λόγω της φύσης των εργασιών της εταιρείας, από τις σημαντικότερες εργασίες μας ήταν:

  • Ο σχεδιασμός συστήματος για τον υπολογισμό του απολογιστικού κόστους των έργων, όπως αυτό διαμορφώνονταν στη διάρκεια των μηνών που αυτά διαρκούσαν, και ο συσχετισμός του με τις αντίστοιχες τιμολογήσεις (βάσει του συστήματος του ποσοστού ολοκλήρωσης των έργων). Επίσης, ο υπολογισμός της αξίας –σε τιμές πώλησης- του ανεκτέλεστου μέρους των έργων.
  • Ο σχεδιασμός διαδικασιών προ-κοστολόγησης έργων, προκειμένου να δοθούν προσφορές σε πελάτες ή για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. Αυτή ήταν μια εργασία που εκτίμησε ιδιαίτερα ο πελάτης μας, γιατί απέκτησε έναν ακριβή τρόπο εκτίμησης της ελάχιστης τιμής που θα μπορούσε να δεχτεί χωρίς να κινδυνεύει να βγάλει ζημία από το έργο.
  • Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου λειτουργίας, δηλαδή του ελάχιστου απαιτούμενου τζίρου, προκειμένου να καλύπτονται τα σταθερά έξοδα της εταιρείας.
  • Ο υπολογισμός του κόστους εργατοώρας τεχνικού προσωπικού (Field Hourly Rate ή FHR) βάσει ενός αριθμού μεταβλητών δεδομένων.

Το γραφείο μας συνέχισε την συνεργασία με την εταιρεία για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και εγκατάστασης των πιο πάνω διαδικασιών και συστημάτων, προσφέροντας υπηρεσίες εξωτερικού οικονομικού διευθυντή και συμβούλου της διεύθυνσης, μέχρι να στελεχωθεί η εταιρεία με αξιόλογο και εκπαιδευμένο προσωπικό και να συνεχίσει πια με ίδιες δυνάμεις.

Θεματολογία: