Οικονομοτεχνικές μελέτες

1. Επιχειρηματικά σχέδια (Business Plans)

Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, που είναι απαραίτητα σε περιπτώσεις, όπως:

 1. Ξεκίνημα νέας εταιρείας (start up) ή/και προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων

 2. Σημαντική ανάπτυξη ή συρρίκνωση υπάρχουσας επιχείρησης

 3. Αναδιάρθρωση εργασιών ή δομής της εταιρείας

 4. Συγχωνεύσεις – εξαγορές – απόσχιση κλάδων

 5. Υπαγωγή σε επιδοτούμενα προγράμματα

 6. Διάφορες επιχειρηματικές κινήσεις

Ανάλογα με την περίπτωση, ένα business plan μπορεί να εκπονηθεί είτε για ιδία χρήση του επιχειρηματία ή της εταιρείας, είτε για να δοθεί σε τράπεζα ή επενδυτή, είτε για να ενσωματωθεί σε φάκελο υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ ή αναπτυξιακού νόμου), κλπ.

Στο business plan καταγράφεται με λεπτομέρεια ο σχεδιασμός για τα επόμενα 3-5 χρόνια και γίνεται πρόβλεψη των αγορών εξοπλισμού, των αποτελεσμάτων λειτουργίας, των αναγκών σε κεφάλαιο, της διανομής κερδών, κλπ. Επίσης γίνεται αναλυτική αναφορά στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, το δίκτυο διανομής, την εμπορική πολιτική, τις ανάγκες σε προσωπικό, και ό,τι άλλο χρειάζεται για την πληρότητα της παρουσίασης.

Τέλος, αν πρόκειται για νέα επιχείρηση, ή αν ο στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτή, μπορεί να γίνει λεπτομερής περιγραφή (ή και ειδική έρευνα) της αγοράς, ανάλυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εταιρείας, περιγραφή της διοικητικής ομάδας (management team) που πιθανώς έχει ήδη σχηματιστεί, ανάλυση των πιθανών κινδύνων και ευκαιριών, αλλά και αποτίμηση της επιχείρησης, πρόβλεψη του ισολογισμού της στο τέλος της 3-5ετίας, και πολλές ακόμη πληροφορίες.

2. Μελέτες βιωσιμότητας

Πρόκειται για μελέτες που αφορούν λειτουργούσες επιχειρήσεις και έχουν σκοπό να εκτιμήσουν το κατά πόσο αυτές είναι βιώσιμες για τα επόμενα λίγα χρόνια. Βασική παραδοχή είναι ότι η εταιρεία, για την οποία συνάσσεται η μελέτη αυτή, συνεχίζει τη λειτουργία της με σχετικά σταθερές τις σημερινές συνθήκες. Μπορεί, δηλαδή, να γίνουν κάποιες παραδοχές για μεταβολές στις πωλήσεις, τις τιμές, το κόστος προσωπικού, το κόστος ενέργειας, τη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές, κλπ. Όμως, στη μελέτη βιωσιμότητας δεν προβλέπεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής, όπως π.χ. προσθήκη ή κατάργηση κλάδου, άνοιγμα νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, ανάπτυξη μέσω συστήματος franchise, και άλλες τέτοιες ουσιαστικές μεταβολές.

Μια μελέτη βιωσιμότητας εκπονείται είτε:

 • για ιδία χρήση της επιχείρησης, οπότε έχει στόχο το να εκτιμηθεί η πορεία της στο άμεσο μέλλον, και να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν ταμειακές ή άλλες δυσκολίες που είναι πιθανό να προκύψουν, είτε

 • για παρουσίαση σε τρίτους, και συνήθως τράπεζες, επενδυτές ή και σημαντικούς συνεργάτες (π.χ. προμηθευτές, αντιπροσωπευόμενους ξένους οίκους, κλπ), με σκοπό το να καταδειχτεί η βιωσιμότητα της εταιρείας, και να προχωρήσει κάποια συμφωνία, π.χ. χορήγησης ή αναδιάρθρωσης δανείων, εξαγοράς, επένδυσης, κλπ.

Η μελέτη βιωσιμότητας μοιάζει με business plan, αλλά έχει και διαφορές. Για παράδειγμα, οι παραδοχές της είναι πολύ καλύτερα μελετημένες, και γενικά όλα τα στοιχεία για το κόστος παραγωγής, τις τιμές πώλησης, τα διάφορα έξοδα, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, κλπ. πρέπει να είναι πολύ ακριβέστερα. Και, βέβαια, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στη μελέτη βιωσιμότητας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις ταμειακές προβλέψεις (cash flow projections), από όπου και τεκμηριώνεται ή όχι η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις δεν "πεθαίνουν" λόγω ζημιών, αλλά λόγω έλλειψης ρευστότητας, κάτι που δεν είναι κατ' ανάγκη το ίδιο πράγμα.

3. Μελέτες εξυγίανσης

Οι μελέτες διάσωσης και εξυγίανσης (restructuring – turn around studies - business recovery) είναι μελέτες αναδιάρθωσης επιχειρήσεων, που για διάφορους λόγους βρίσκονται σε μεγάλη πίεση και η βιωσιμότητά τους θεωρείται αμφίβολη ή απίθανη.

Στόχος μιας μελέτης διάσωσης – εξυγίανσης είναι το να ερευνήσει τους πραγματικούς λόγους που έφεραν την εταιρεία σε δυσκολία, και να προτείνει κινήσεις αναδόμησης, αναδιοργάνωσης, αναχρηματοδότησης ή όποιες άλλες θεωρηθούν απαραίτητες για την αναστροφή της πτωτικής πορείας και την διάσωση της επιχείρησης.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση γίνεται λεπτομερής μελέτη και εξέταση διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων και προϋποθέσεων, κάτω από τις οποίες θα μπορούσε η επιχείρηση να ανακάμψει. Τα σενάρια εξυγίανσης μπορεί να προβλέπουν διαφόρων ειδών κινήσεις, όπως π.χ. ρυθμίσεις κόκκινων δανείων και χρεών στο Δημόσιο, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, αλλαγές στην ομάδα διοίκησης, μείωση προσωπικού, εκποίηση παγίων, αλλαγές στο δίκτυο διανομής και γενικά τα logistics, κατάργηση ζημιογόνων κλάδων ή προϊόντων, outsourcing διαφόρων υπηρεσιών, επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με βασικούς συνεργάτες, άνοιγμα σε νέες αγορές του εξωτερικού, νέες στρατηγικές συνεργασίες, κλπ.

Συνήθως σε μια μελέτη διάσωσης - εξυγίανσης καταλήγουμε στα επικρατέστερα 1-2 σενάρια κινήσεων αναδιάρθρωσης, τα οποία παρουσιάζονται σε μετόχους, τράπεζες ή λοιπούς χρηματοδότες, σε πιστωτές, σε εργαζόμενους και λοιπούς εμπλεκόμενους, οπότε και γίνεται η τελική επιλογή ή διαμόρφωση του πλάνου, στο οποίο δεσμεύεται η εταιρεία και οι υπόλοιποι. Παράδειγμα πλάνου εξυγίανσης, στο οποίο απαιτείται δέσμευση όλων των πλευρών, είναι το πλάνο που καταρτίζεται στο πλαίσιο του προπτωχευτικού δικαίου (π.χ. άρθρο 99), με το οποίο δίνεται περίοδος χάριτος στην εταιρεία για την εφαρμογή του σχεδίου της.

Τέλος, σε μια μελέτη εξυγίανσης μελετώνται με λεπτομέρεια και παρουσιάζονται όλοι οι οικονομικοί πίνακες προβλέψεων για τα επόμενα χρόνια, όπως δηλαδή γίνεται και για τις μελέτες βιωσιμότητας. Έτσι, όχι μόνο τεκμηριώνεται το βάσιμο των παραδοχών και προβλέψεων, αλλά και παρέχεται βάση σύγκρισης με όσα θα ακολουθήσουν κατά τη φάση υλοποίησης του πλάνου.

4. Διάφορες

Πέρα από τις πιο πάνω βασικές μορφές οικονομοτεχνικών μελετών, υπάρχουν και διάφορες επί μέρους μελέτες, που μπορεί να ενδιαφέρουν την επιχείρηση. Παραδείγματα τέτοιων μελετών είναι:

 • η μελέτη για το νεκρό σημείο λειτουργίας (break even point) της επιχείρησης, δηλαδή του απαιτούμενου τζίρου για την πλήρη κάλυψη όλων των σταθερών εξόδων της επιχείρησης

 • η μελέτη της κερδοφορίας ανά κλάδο λειτουργίας, ανά υποκατάστημα, ανά προϊόν, ανά κατηγορία πελατών, κλπ.

 • η μελέτη για διάφορους σημαντικούς αριθμοδείκτες (Key Performance Indicators ή KPI’s) και η σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους του κλάδου (benchmarking). Τέτοιοι αριθμοδείκτες μπορεί να αφορούν την χρηματοοικονομική διάρθρωση, την μέτρηση της παραγωγικότητας με διάφορα κριτήρια, το ποσοστό των μικτών και των καθαρών κερδών, τον πραγματικό συντελεστή φόρου εισοδήματος (effective tax rate), το «γύρισμα» του στοκ, τους μέσους χρόνους είσπραξης απαιτήσεων, και πολλά άλλα στοιχεία που η επιχείρηση χρειάζεται για να παρακολουθεί την πορεία της.

 

Αρχείο: 

Θεματολογία: