Σεμινάρια "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ"

Ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια για μη οικονομικά στελέχη

Το γραφείο μας οργανώνει ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια Βασικών Αρχών Οικονομικής Διοίκησης, που απευθύνονται σε στελέχη (όπως οι δ/ντές τμημάτων, αλλά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες) και σε λοιπούς εργαζομένους (πωλητές, τεχνικούς, προσωπικό παραγωγής-αποθήκης, διοικητικούς, μηχανογράφους, προσωπικό marketing, κλπ). Η ύλη και η διάρκεια των σεμιναρίων αποφασίζονται κατά περίπτωση και μπορεί να περιέχουν από τα βασικότερα σημεία (2 διδακτικά τρίωρα), μέχρι πλήρη ανάπτυξη (περίπου 6-7 τρίωρα).

Η ύλη των σεμιναρίων είναι, ενδεικτικά, η εξής:

 1. Αρχές λογιστικής - Ισολογισμός - Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
 2. Αριθμοδείκτες - Benchmarking
 3. Πάγια - Αποσβέσεις
 4. Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
 5. Νεκρό σημείο λειτουργίας (breakeven point)
 6. Εμπορική πολιτική - Gross Margin vs Mark Up
 7. Καθορισμός τιμής προϊόντος
 8. Το λεπτό σημείο με το Marketing
 9. Προκοστολόγηση - Προσφορές
 10. Η λειτουργία του ΦΠΑ - Φόρος εισοδήματος
 11. Διαχείριση αποθεμάτων - Αρχές Logistics
 12. Διαχείριση πελατών - προμηθευτών
 13. Συστήματα WMS - ERP - CRM
 14. Δάνεια - Λοιπές πηγές χρηματοδότησης
 15. Διοικητικές αναφορές (Management reporting)
 16. Ταμειακή διαχείριση - Cash flow
 17. Budget - Business plan
 18. Μέσο κόστος κεφαλαίων
 19. Outsourcing
 20. Επιχειρηματικά διλήματα
 21. Αποτίμηση επιχείρησης
 22. Εξαγορές - Συγχωνεύσεις
 23. Η αξία του χρήματος στον χρόνο
 24. Αναδιοργάνωση - Προπτωχευτικές διαδικασίες
 25. Οικονομικοί έλεγχοι

Τα σεμινάρια παραδίδει ο υπεύθυνος του γραφείου Κώστας Σίδερης. Για περισσότερες πληροφορίες και διαμόρφωση της ύλης ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

 

Θεματολογία: