Επενδυτικές υπηρεσίες

1. Εταιρικές παρουσιάσεις

Μια εταιρική παρουσίαση (Company Profile) είναι απολύτως απαραίτητη στην περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί να προσελκύσει επενδυτές (ιδιώτες, στρατηγικούς ή θεσμικούς, όπως είναι τα venture capitals).

Η παρουσίαση αυτή απαντά σε θέματα όπως:

  1. Ποια είναι τα δυνατά σημεία της εταιρείας και ποια η θέση της στην αγορά

  2. Ποια είναι τα μέχρι τώρα αποτελέσματά της και από τι επηρεάστηκαν

  3. Ποια είναι τα άϋλα περιουσιακά της στοιχεία (π.χ. πατέντες, συμβόλαια αντιπροσώπευσης, κατοχυρωμένα trade marks, κλπ)

  4. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της (πραγματικές και ενδεχόμενες ή επαπειλούμενες)

  5. Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που αναζητάται και ποια προβλέπεται να είναι η χρήση του (π.χ. εξόφληση καθυστερημένων οφειλών, εσωτερική αναδιοργάνωση, αναπτυξιακές ενέργειες, κλπ.)

  6. Ποια τα προβλεπόμενα αποτελέσματά της στα αμέσως επόμενα χρόνια (με τη μορφή που γίνεται στα business plans)

  7. Ποιο το ποσοστό που είναι λογικό να παραχωρηθεί στον επενδυτή.

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη τέτοιων παρουσιάσεων, είτε το περιλαμβανόμενο business plan έχει συνταχθεί από εμάς, είτε όχι.

 

2. Αναζήτηση επενδυτή

Με την προϋπόθεση της ύπαρξης ενός επαρκούς Company Profile, μπορούμε να προσεγγίσουμε ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές και να είμαστε δίπλα σας σε όλη τη διάρκεια των σχετικών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Επίσης, μπορούμε να είμαστε κοντά σας ακόμη και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, ή νέος συνέταιρος, έχει βρεθεί από εσάς κι όχι από το γραφείο μας.

Σε κάθε περίπτωση, το γραφείο μας μπορεί να είναι δίπλα σας από τη φάση της αναζήτησης επενδυτικών κεφαλαίων, μέχρι την κατάληξη σε συμφωνία, αλλά και μετά, κατά τη φάση της υλοποίησης του σχήματος που συμφωνήθηκε.

 

3. Αποτίμηση εταιρείας

Σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία εξετάζει να δεχτεί επενδυτή, στον οποίο προτίθεται να παραχωρήσει ποσοστό της, σκέφτεται να συγχωνευθεί με άλλη επιχείρηση ή ακόμη και να πωληθεί κατά 100%, το πιο δύσκολο και λεπτό ζήτημα είναι αυτό της αποτίμησης της εταιρείας. Από αυτήν θα εξαρτηθεί το αντάλλαγμα που θα πάρει ο σημερινός ιδιοκτήτης. Επίσης, από αυτήν εξαρτάται και το ποσοστό που θα παραχωρηθεί στον επενδυτή ή την συγχωνευόμενη επιχείρηση.

Το γραφείο μας μπορεί να στηρίξει την αποτίμηση της επιχείρησής σας, ώστε να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 

4. Αξιολόγηση Business Plan

Στην περίπτωση που εξετάζετε την εξαγορά μιας επιχείρησης ή την συμμετοχή σας σ' αυτήν ως επενδυτής, θα χρειαστεί να αξιολογήσετε το Business Plan που θα σας παρουσιάσουν.

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει αυτό το έργο για σας, έτσι ώστε το επενδυτικό σας βήμα να γίνεται σε ελεγμένη και σταθερή βάση.

 

5. Due diligence

Πέραν της αξιολόγησης ενός Business Plan, στην περίπτωση που εξετάζετε την συμμετοχή ή την εξαγορά επιχείρησης, θα χρειαστεί να εκτιμήσετε όλες τις παραμέτρους, όπως είναι η θέση της εταιρείας στην αγορά, το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, το πελατολόγειό  της, το μικτό κέρδος ανά κλάδο ή προΪόν, την οργανωτική της δομή, τις υποχρεώσεις που έχει προς τράπεζες και πιστωτές (και γενικά την χρηματοοικονομική της κατάσταση), τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από εκκρεμείς νομικές εμπλοκές, και πολλά άλλα στοιχεία, πριν πάρετε την τελική απόφαση.

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει αυτό το έργο, τόσο ως προς τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα, όσο και ως προς τα νομικά, φοροτεχνικά και ασφαλιστικά-εργατικά.

 

6. Συγχωνεύεις – Εξαγορές

Το γραφείο μας μπορεί να γίνει ο συνεργάτης, είτε της εταιρείας-στόχου, είτε της εταιρείας που προτείνει την εξαγορά ή συγχώνευση (merger or acquisition). Μέχρι την κατάληξη των δύο μερών σ' ένα σχέδιο συνεργασίας (term sheet) μεσολαβούν πάρα πολλά στάδια. Αυτά μπορεί να αφορούν τόσο την στρατηγική πλευρά της κίνησης αυτής, όσο και τα θέματα αποτίμησης, του νομικού σχήματος κάτω από το οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε, του ελέγχου της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών, κλπ.

Επίσης, καλό θα είναι να έχει γίνει πρόβλεψη για τις οργανωτικές αλλαγές που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των συνεργειών, που αυτή η κίνηση θα δημιουργήσει. Αυτές μπορεί να αφορούν θέματα οργανογράμματος, συγχώνευσης παραγωγικών εγκαταστάσεων, κατάργησης προϊόντων, συνεργασίας των δύο μηχανογραφικών υποδομών, κλπ. Και, τέλος, θα πρέπει βέβαια να γίνει πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της κοινής πορείας, και να απεικονιστούν αυτά σ' ένα business plan για τα επόμενα χρόνια.

Το γραφείο μας μπορεί να στηρίξει μια συγχώνευση ή μια εξαγορά, τόσο στη φάση της εξέτασης και έρευνας, όσο και στη φάση της κατάρτισης της συμφωνίας και της πρόβλεψης των αλλαγών που αυτή θα φέρει, αλλά και αργότερα, στη φάση της υλοποίησης των διαφόρων κινήσεων και του ελέγχου της τήρησης των συμφωνηθέντων.

 

 

Θεματολογία: