Διάφοροι έλεγχοι

1. Έλεγχος λειτουργιών (Business Check Up)

Αυτός ο έλεγχος, τον οποίο εμείς αποκαλούμε Business Check Up, αποτελεί διαγνωστική εξέταση των βασικών λειτουργιών και της γενικότερης κατάστασης της επιχείρησης, με σκοπό την ανάδειξη:

  • Σημείων όπου απαιτούνται σημαντικές οργανωτικές επεμβάσεις

  • Ανισσοροπιών στα οικονομικά δεδομένα και την χρηματοοικονομική δομή

Κατ’ αυτόν τον έλεγχο εξετάζεται όλο το φάσμα λειτουργιών, από την εμπορική διαχείριση μέχρι την αποθήκη, και από την ταμειακή διαχείριση μέχρι το μηνιαίο απολογιστικό reporting. Από τη στρατηγική ανάπτυξης και marketing μέχρι το επίπεδο μηχανοργάνωσης. Από τις διαδικασίες αγορών μέχρι τα θέματα προσωπικού. Από το οργανόγραμμα μέχρι τη λειτουργία του λογιστηρίου.

Η έκθεσή μας παρουσιάζει όλες τις σχετικές παρατηρήσεις, ομαδοποιημένες και με ένδειξη της βαρύτητας κάθε μίας. Επίσης για κάθε παρατήρηση παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για τις απαιτούμενες κινήσεις, ώστε να ισχυροποιηθεί και να γίνει πιο αποδοτική η όλη οργάνωση. Μετά την παρουσίαση και τη συζήτηση επί της έκθεσής μας, η επιχείρηση είναι σε θέση να δρομολογήσει το πρόγραμμα των δράσεων που θα γίνουν, ανάλογα με τη δική της κρίση, τις προτεραιότητες και την ευχέρεια σε πόρους.

 

​2. Due diligence

Αφορά εξέταση μιας επιχείρησης στην οποία ο πελάτης μας μελετά να επενδύσει ή και να προχωρήσει σε πλήρη εξαγορά. Ερευνάμε με τη ματιά του επιχειρηματία ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει εκείνος για να αποφασίσει αν και με ποιους όρους θα συνεχίσει. Παρέχεται αναλυτική έκθεση με τα ευρήματά μας.

Η εξέταση αυτή έχει πολλές πλευρές, εμπορικές, οικονομικές, φορολογικές, νομικές, κλπ. Για παράδειγμα, εξετάζεται η θέση της εταιρείας στην αγορά της, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της, η κατοχή τυχόν πατεντών ή άλλων δικαιωμάτων, η κοστολογική δομή των προϊόντων της, τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών ανά κλάδο δραστηριότητας, η σύνθεση και το επίπεδο της διοίκησης και του προσωπικού, οι δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις, η ύπαρξη νομικών εμπλοκών, η αξιοπιστία των οικονομικών της καταστάσεων, και πολλά ακόμη. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σε τμήματα της όλης εργασίας (συνήθως νομικοί και φοροτεχνικοί).

Με την ολοκλήρωση του due diligence ο ενδιαφερόμενος επενδυτής είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια αν αξίζει να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις και με ποιούς όρους.

 

3. Διάφοροι έλεγχοι

Υπάρχουν αρκετοί ακόμη έλεγχοι που μπορεί να γίνουν για συγκεκριμένους λόγους. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε:

  • τον διαχειριστικό έλεγχο, που γίνεται για τον εντοπισμό ατασθαλιών ή κακοδιαχείρισης εκ μέρους στελεχών της εταιρείας.
  • τον έλεγχο για τη συμμόρφωση του management σε κάποιο συμφωνημένο πλάνο. (Συνήθως τέτοιοι έλεγχοι γίνονται για λογαριασμό μετόχων μειοψηφίας, που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στη διοίκηση της επιχείρησης).
  • τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και την παρουσίαση αναμορφωμένου συνοπτικού ισολογισμού. (Οι αναμορφώσεις είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις που ο επίσημος ισολογισμός, για διάφορους λόγους, δεν απεικονίζει με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης).

 

 

Θεματολογία: