Διάφορες Υπηρεσίες

1. Coaching

Μιλάμε για στήριξη του επιχειρηματία στις καθημερινές του αποφάσεις και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πρόκειται για μία συνεργασία διαρκείας, κι όχι ένα συγκεκριμένο project με συγκεκριμένο τρόπο ολοκλήρωσης. Η διοίκηση της επιχείρησης ανταλλάσσει μαζί μας σκέψεις για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως θεμάτων, από στρατηγικά (όπως η ανάπτυξη νέας σειράς προϊόντων, το outsourcing κάποιων λειτουργιών, ή μια σημαντική εμπορική συνεργασία), μέχρι τρέχοντα (όπως ο χειρισμός ενός δύστροπου υπαλλήλου, μίας νομικής εμπλοκής, κλπ).

2. Εξωτερικός οικονομικός δ/ντής

Πρόκειται για υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη σε εταιρείες που έχουν πια το μέγεθος που απαιτεί την ύπαρξη οικονομικού διευθυντή, αλλά που δεν δικαιολογεί ακόμη θέση πλήρους απασχόλησης. Μιλάμε για περιπτώσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες ενός λογιστή, αν όχι λόγω γνώσεων και εμπειρίας, τουλάχιστον λόγω περιορισμένου χρόνου. Τέτοια μπορεί να είναι οι συζητήσεις με τράπεζες για διάφορα σχήματα χρηματοδότησης, η επιλογή και το στήσιμο ενός νέου μηχανογραφικού συστήματος ERP, η σύνταξη ενός προϋπολογισμού, η βελτίωση της κοστολόγησης, το στήσιμο ενός πακέτου αναφορών (management reporting), η σύνταξη και η διαχείριση του ταμειακού προγράμματος (cash flow), ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού, κλπ.

3. Σεμινάρια

Το γραφείο μας διοργανώνει τα εξής δύο ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια:

Α) Αρχές Οικονομικών για μη Οικονομικά Στελέχη

Το ακριβές αντικείμενο, άρα και η διάρκεια, κάθε σεμιναρίου εξαρτάται από τις ανάγκες τής επιχείρησης. Σε πλήρη ανάπτυξη η ύλη περιλαμβάνει συνήθως τα εξής θέματα:

1.   Αρχές λογιστικής - Ισολογισμός - Λογαριασμός Αποτελεσμάτων

2.   Αριθμοδείκτες - Benchmarking

3.   Πάγια - Αποσβέσεις

4.   Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών

5.   Νεκρό σημείο λειτουργίας (breakeven point)

6.   Εμπορική πολιτική - Gross Margin vs Mark Up

7.   Καθορισμός τιμής προϊόντος

8.   Το λεπτό σημείο στο Marketing

9.   Προκοστολόγηση - Προσφορές

10.  ΦΠΑ – Φόρος Εισοδήματος

11.  Διαχείριση αποθεμάτων - Αρχές Logistics

12.  Απογραφές αποθεμάτων - Αποτίμηση

13.  Διαχείριση πελατών - προμηθευτών

14.  Συστήματα WMS - ERP - CRM

15.  Δάνεια - Λοιπές πηγές χρηματοδότησης

16.  Διοικητικές αναφορές (Management reporting)

17.  Ταμειακή διαχείριση - Cash flow

18.  Budget - Business plan

19.  Μέσο κόστος κεφαλαίων

20.  Outsourcing

21.  Επιχειρηματικά διλήματα (π.χ. ανάπτυξη στο εξωτερικό)

22.  Αποτίμηση επιχείρησης

23.  Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

24.  Η αξία του χρήματος στον χρόνο

25.  Αναδιοργάνωση - Προπτωχευτικές διαδικασίες

26. Οικονομικοί έλεγχοι

 

B) Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)

Απευθύνεται στους ίδιους τους επιχειρηματίες και τα στελέχη, οικονομικά και μη, που θα ασχοληθούν με την σύνταξη ενός πλάνου (για την τράπεζα, για προσέλκυση επενδυτή ή για ιδία χρήση). 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για θέματα, όπως:

  • Ποιοι πρέπει να αναμειχθούν στο project και ποιος θα είναι ο υπεύθυνος της τελικής παρουσίασης
  • Τι κεφάλαια και τι μορφή και έκταση πρέπει να έχει το πλάνο
  • Πόση ανάλυση απαιτείται και ποιο χρονικό διάστημα θα αφορά
  • Ποια η σχέση με τα μέχρι σήμερα ιστορικά δεδομένα
  • Από πού πρέπει να αντληθούν στοιχεία και ποιος θα κάνει τις παραδοχές στις οποίες θα βασιστεί το πλάνο
  • Με ποια σειρά "χτίζεται" το πλάνο
  • Τι πρέπει να περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία (πίνακες, καταστάσεις, αριθμοδείκτες, κλπ)
  • Τι διαφορές υπάρχουν ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζεται το πλάνο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο τμήμα των οικονομικών προβλέψεων, γιατί αυτό είναι το πιο τεχνικό και δύσκολο και απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση.

Θεματολογία: